Vysoká pri Morave

OBEC


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave

(08.03.2019)

*
celý článok...

Výzva STAROSTU OBCE

(06.02.2019)

Vážení občania, pri poslednej kontrole sme zistili, že skoro 1/4 domácností nelegálne nakladá so splaškovými vodami. Ľudia vypúšťajú odpadové vody do ornej pôdy, potokov, trativodov, čím znečisťujú pôdu, vodu a vzduch. Vrcholom bolo vypúšťanie do melioračného kanála – Vysočanský potok  a zo Zemianskeho III do kanála pri hrádzi rieky Morava, čím bolo priamo ohrozené zdravie občanov. Toto už nie je len priestupok, ale aj podstata trestného skutku. Postihnutý bol majetok Slovenskej republiky. Týmto sa dopustili ohrozenia zdravia obyvateľov, zhoršení životného prostredia, a kvality podzemných a povrchových vôd. Budeme nekompromisne žiadať, aby každý užívateľ nehnuteľnosti predložil  pri kontrole doklad o nakladaní so splaškovými  vodami. Musí prísť koniec vypúšťania splaškových vôd do trativodov, rigolov, potokov !!!
APELUJEM na Vás vážení občania, aby ste nám pomohli týchto znečisťovateľov životného prostredia odhaliť, aby sa odpadové vody likvidovali na mieste na to určenom, teda v čističke odpadových vôd. Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd postúpime na Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie v Malackách, ktorý môže uložiť sankciu 331 € opakovane, a v závažných prípadoch 3313 €. 

Vy normálni obyvatelia obce ste vo väčšine ! Nenechajme sa nepoctivcami zastrašiť  a chráňme si naše životné prostredie, aby sa  niekedy i naša spodná voda dala opäť piť namiesto tých splaškov, ktoré máme v podzemných vodách.

Pokiaľ nepríde k náprave, mená vrátane adries budú zverejnené na www stránke obce, ako i v občasníku Vysočan. 

Dušan Dvoran
starosta obce

Verejná vyhláška - SPP vstup na pozemky za účelom rekonštrukcie plynovodov

(21.01.2019)

Verejná vyhláška - SPP vstup na pozemky za účelom rekonštrukcie plynovodov

MUDr. Chmelová -OZNAM

(19.11.2018)

MUDr. Chmelová oznamuje svojim pacientom, že ambulancia vo Vysokej pri Morave už nebude utorky poobede otvorená. Lieky pre chronických pacientov sa budú predpisovať v pondelok poobede od 13:00 hod. - 15:00 hod. a v stredu doobeda. 

Informácie o organizovaní ambulantnej pohotovostnej služby

(04.07.2018)

Vzhľadom na zmeny v organizácii ambulantných pohotovostí od 1.7.2018 si Vás dovoľujeme informovať o zabezpečení týchto služieb...
celý článok...

Poľovné združenie Hochštetňan vyčistilo čierne skládky pri cyklotrase a poľnú cestu na Dúbravu

(15.04.2018)

Ako každý rok, aj v tomto roku PZ HOCHŠTETŇAN priebežne v marci a apríly (ale podľa potreby celý rok) zorganizovalo brigády za účelom likvidácie odpadov na poľných cestách, odstavných plochách, priekopách, pri vodných plochách, v NPR HL, DL a inde v katastri obce V. p. M. Celkovo bolo odpracovaných cca 165 brigádnických hodín, odvezených do FCC Slovensko (ASA) na likvidáciu 14 t odpadu. Použité boli nakladače, a vozidlá na odvoz. Všetko v réžii PZ HOCHŠTETŇAN. Celková vyčíslená hodnota sa pohybuje okolo 1300.- €.V tomto sú zahrnuté lokality: Stará Dúbravská, priekopa popri  ceste št. cesta smer Dúbrava, št. cesta smer Boriny, otoč pri trati Borník. 
S pozdravom taj. PZ Ivan Kováč

celý článok...

Čerpacia stanica pohonných hmôt opäť otvorená

(14.03.2018)

Oznamujeme občanom, že čerpacia stanica pohonných hmôt je opäť otvorená v čase od 7:00 hod. – 15:30 hod. 

NÁŠ CHOTÁR NIE JE SMETISKO !!!!

(26.02.2018)

Prosíme občanov, ktorí majú vedomosť, odkiaľ tento bordel v obci pochádza, nech to nahlásia na obecný úrad. ĎAKUJEME 
celý článok...

Upozornenie pre občanov - PARKOVANIE !!!

(22.02.2018)

Upozorňujeme občanov, že chodníky v obci sú určené pre chodcov a nie na parkovanie vozidiel a auto - vrakov. 
Ak zaparkované auto - vraky v obci na cestách a chodníkoch neodstránite,  objednáme odťahovú službu na náklady vlastníkov vrakov. 
Parkovanie vozidiel na chodníkoch a vo vjazdoch do domov bráni chodcom v riadnom využívaní chodníkov a v mnohých prípadoch musia vyjsť na cestu, čo je nebezpečné. 
Upozornite na túto skutočnosť aj vašich hostí, ktorí často takto parkujú keď vás prídu navštíviť. 
Je vhodný čas aj na orezanie stromkov a kríkov, ktoré presahujú z predzáhradiek na chodníky a obmedzujú ich užívanie.

Kontakt - STAVEBNÝ ÚRAD

(22.02.2018)

  
<<  <  4 / 6  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.