Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
0

Obecný úrad

Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave


Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 13:00

Kontakt

Obecný úrad Vysoká pri Morave
obecnyurad@vysokaprimorave.sk
+421 (0)2 65967 120
+421 (0)2 65967 121


Dušan Dvoran
starosta obce
starosta@vysokaprimorave.sk
+421 (0)905 537 343


Mgr. Ivana Poláková

 • Referát organizačný a personálnej agend
 • Referát komunálneho odpadu- miestne dane za vývoz TKO
 • Referát majetkovoprávny
 • Referát sociálnych služieb
 • Prideľovanie súpisných čísiel
 • Osvedčovanie podpisov a úradných listín

polakova@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl.: 2


Mgr. Andrea Kršková

 • Referát evidencie obyvateľstva v plnom rozsahu
 • Referát miestnych daní a poplatkov z nehnuteľností
 • Referát matriky
 • Referát sociálnych služieb
 • Agenda spojená s hracími prístrojmi
 • Osvedčovanie podpisov a úradných listín

krskova@vysokaprimorave.sk
+421 (0)2 65967 120, kl.: 3


Dana Koreničová

 • Referát rozpočtových činností
 • Referát účtovníctva a pokladničných operácií
 • Referát správy majetku

korenicova@vysokaprimorave.sk
+421 (0)2 65967 120, kl.: 5


Hana Malcherová

 • Referát obchodu a podnikateľských činností
 • Referát ústrednej spisovne a archívu obecného úradu
 • Referát životného prostredia
 • Referát výstavby – drobné stavby, ohlasované stavby
 • Spravuje miestnu daň za psa
 • Vedie evidenciu hrobových miest, vyhotovuje nájomné zmluvy na hrobové miesta

obecnyurad@vysokaprimorave.sk
+421 (0)2 65967 120, kl.: 1


Zdena Madejová

 • Pokladničné operácie
 • Vyhotovuje faktúry za stočné a vyberá platby
 • Miestna knižnica

madejova@vysokaprimorave.sk
+421 (0)2 65967 120, kl.: 4


Karol Dvoran

 • Referát civilnej ochrany
 • Referát čistoty a poriadku
 • Referát dopravy a komunikácií
 • Referát prevádzky ČOV a kanalizácie

kdvoran@vysokaprimorave.sk
+421 (0)2 65967 120, kl.: 5

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.