Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Programový rozpočet


Rozpočet na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet
Príjmový rozpočet
Výdavkový rozpočet

Rozpočet na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet
Príjmový rozpočet
Výdavkový rozpočet


Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmový rozpočet
Výdavkový rozpočet


Zápisnice zo zasadania zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

Zápisnica zo dňa 23.08.2018
Zápisnica zo dňa 24.08.2016
Zápisnica zo dňa 14.04.2016
Zápisnica zo dňa 29.10.2015
Zápisnica zo dňa 27.08.2015


Uznesenia zo zasadania zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

Zápisnica zo dňa 13. 02. 2020 (zverejnené: 04. 03. 2020)
Uznesenia zo dňa 13. 02. 2020 (zverejnené: 04. 03. 2020)
Uznesenia zo dňa 11.12.2019 (zverejnené: 18.12.2019)
Uznesenia zo dňa 24.10.2019
Uznesenia zo dňa 22.08.2019
Uznesenia zo dňa 27.06.2019
Uznesenia zo dňa 11.04.2019
Uznesenia zo dňa 14.02.2019
Uznesenia zo dňa 13.12.2018
Uznesenia zo dňa 01.12.2018
Uznesenia zo dňa 25.10.2018
Uznesenia zo dňa 23.08.2018
Uznesenia zo dňa 28.06.2018
Uznesenia zo dňa 12.04.2018
Uznesenia zo dňa 15.02.2018
Uznesenia zo dňa 12.12.2017
Uznesenia zo dňa 26.10.2017
Uznesenia zo dňa 24.08.2017
Uznesenia zo dňa 16.06.2017
Uznesenia zo dňa 21.04.2017
Uznesenia zo dňa 16.02.2017
Uznesenia zo dňa 27.10.2016
Uznesenia zo dňa 18.12.2015
Uznesenia zo dňa 29.10.2015
Uznesenia zo dňa 27.08.2015
Uznesenia zo dňa 18.06.2015
Uznesenia zo dňa 07.05.2015
Uznesenia zo dňa 12.03.2015
Uznesenia zo dňa 18.12.2014
Uznesenia zo dňa 29.11.2014
Uznesenia zo dňa 28.08.2014
Uznesenia zo dňa 10.04.2014
Uznesenia zo dňa 22.01.2014
Uznesenia zo dňa 04.01.2014
Uznesenia zo dňa 19.12.2013
Uznesenia zo dňa 19.09.2013
Uznesenia zo dňa 25.06.2013
Uznesenia zo dňa 25.04.2013
Uznesenia zo dňa 28.02.2013


Rozpočet na roky 2014 - 2016

Príjmový rozpočet
Výdavkový rozpočet


Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.2/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave
VZN - miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2019
VZN č. 02/2018 (O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia)
VZN - miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2018
VZN - rokovací poriadok
VZN - vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2017
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
VZN prevádzkový poriadok
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká pri Morave
VZN O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Vysoká pri Morave
VZN č. 04/2016 (O názvoch ulíc a verejných priestranstiev)
VZN č. 03/2016 (O niektorých podmienkach držania psov)
VZN č. 03/2016 (Trhový poriadok)
VZN č. 03/2015 (O podmienkach držania psov na území obce Vysoká pri Morave)
VZN č. 01/2015 (O miestnych daniach)
Zmeny a doplnky VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave
VZN č. 01/2014 (O miestnych daniach a poplatkoch)
VZN č. 02/2013 (O poplatkoch)
VZN č. 01/2013 (O miestnych daniach a poplatkoch)
VZN č. 08/2012 (O verejnej kanalizácii a odpadových vodách)
VZN č. 07/2012 (O verejnom poriadku)
VZN č. 05/2012 (O pravidlách času predaja)
VZN č. 04/2012 (O poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň)
VZN č. 03/2012 (O mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka ZŠ)
VZN č. 02/2004 (O školskom obvode základnej školy na území obce)


Interné smernice

Smernica č. 54/2019 (O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti )
Smernica č. 01/2007 (O slobodnom prístupe k informáciám)
Smernica č. 01/2011 (O verejnom obstarávaní)


Iné dokumenty

Záverečný účet obce za rok 2019
Konslidovaná výročná správa Obce Vysoká pri Morave za rok 2018
Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 30. 6. 2019
Záverečný účet obce za rok 2018
Hodnotiaca správa obce za rok 2018
Konslidovaná výročná správa Obce Vysoká pri Morave za rok 2017
Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Vysoká pri Morave k 30. 6. 2018
Záverečný účet obce za rok 2017
Hodnotiaca správa obce za rok 2017
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom
Konslidovaná výročná správa Obce Vysoká pri Morave za rok 2016
Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Vysoká pri Morave k 30. 6. 2017
Programový rozpočet Obce Vysoká pri Morave na rok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
Hodnotiaca správa obce za rok 2015
Hodnotiaca správa obce za rok 2016
Záverečný účet obce za rok 2015
Monitorovacia správa k 30.06.2015
Výročná správa obce za rok 2014
Monitorovacia správa k 31.12.2014
Záverečný účet obce za rok 2014
Výročná správa obce za rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2013
Monitorovacia správa k 31.12.2013
Výročná správa obce za rok 2012
Záverečný účet obce za rok 2012
Zásady hospodárenia s majetkom obce za rok 2010
Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko vo Vysokej pri Morave
Štatút obce Vysoká pri Morave
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (2008 – 2013)


MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.