Vysoká pri Morave

SAMOSPRÁVA


Portál elektronických služieb
Verejné obstarávanie

Ochrana osobných údajov
www.cintoriny.sk
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

Úradná tabuľa

Rozhodnutie - odstránenie stavby - verejná vyhláška (zverejnené: 23.3.2020)
Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.2019 (zverejnené: 9.12.2019)
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby (zverejnené: 4.12.2019)
Návrh rozpočtu na rok 2020 - príjmy (zverejnené: 27.11.2019)
Návrh rozpočtu na rok 2020 - vydavky (zverejnené: 27.11.2019)
Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2020 (zverejnené: 26.11.2019)
Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia plynovodov (zverejnené: 19.11.2019)
Začatie územného konania - Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obci Vysoká pri Morave (zverejnené: 27.9.2019)
Oznámenie o začatí stavbného konania - "Rodinný dom“ a prípojky na inžinierske siete na pozemku parc. č. 4505/245 v k. ú. Vysoká pri Morave (zverejnené: 24.9.2019)
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave na pozemky parc.č. 3092/2 a parc.č. 3092/9 (zverejnené: 18.9.2019)
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba jedálne MŠ Vysoká pri Morave- vypracovanie realizačného projektu (zverejnené: 24.7.2019)
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do školskej jedálne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave (zverejnené: 24.7.2019)
Dražobná vyhláška - parcela č. 4505/185 (zverejnené: 15.7.2019)
Návrh VZN (zverejnené: 16.6.2019)
Výzva na predloženie ponuky - Revitalizácia verejných priestranstiev (zverejnené: 28.3.2019)
Výzva na predloženie ponuky - Demolácia budovy (zverejnené: 28.3.2019)
Výzva na predloženie ponuky - ČOV (zverejnené: 28.3.2019)
Zmeny CP (zverejnené: 26.2.2019)
Cyklomost - Územné konanie (zverejnené: 30.1.2019)
Kolaudačné rozhodnutie - Zberný uzol Dúbrava 47 (zverejnené: 24.1.2019)
Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave (zverejnené: 21.1.2019)
Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave - Plagát (zverejnené: 21.1.2019)
Verejná vyhláška - SPP vstup na pozemky za účelom rekonštrukcie plynovodov (zverejnené: 21.1.2019)
Oznámenie o uložení zásielky - Tibor Deák (zverejnené: 11.1.2019)
Sprístupnenie potrebných informácii pre dotknuté osoby - Ochrana osobných údajov (zverejnené: 3.12.2018)
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou FO a PO na rok 2019 (zverejnené: 29.11.2018)
Návrh VZN o poplatkoch za nečistovanie ovdzdušia na rok 2019 (zverejnené: 29.11.2018)
Oznámenie o uložení zásielky - Radoslav Bukovský (zverejnené: 5.11.2018)
Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona č. 140/2014 Z.z. (zverejnené: 14.9.2018)
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (zverejnené: 27.8.2018)
Rozhodnutie predsedu NRSR - Voľby do orgánov samosprávy (zverejnené: 17.8.2018)
Informácie pre voliča (zverejnené: 17.8.2018)
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu (zverejnené: 17.8.2018)
Stavbné povolenie - Edwin
Pozemkové úpravy - Prípravné konanie
Rozhodnutie - Vladimír Viťazka
Výzva na predloženie ponuky - Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska
Stavbné povolenie - Peter Matušek
Ozámenie o uložení zásielky - Tibor Deák
Verejná vyhláška - Devínske jazero
Dom služiem - verejné ponukové konanie na dočasný prenájom
Zaslanie zámeru
Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska - Materiál
Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska - Technické údaje
Projekt zavlažovania futbalového ihriska p3
Projekt zavlažovania futbalového ihriska p2
Projekt zavlažovania futbalového ihriska p1
Výzva na predloženie ponuky
Oznámenie o začatí stavebného konania
Nárh uzemného plánu obce - textová + grafická časť
Oznam - verejné prerokovanie územného plánu obce
Oznámenie o str. dokumente
Oznámenie - územný plán
Zaslanie oznámenia o vypracovaní str. dokumentu
Rozhodnutie MINV
Rozhodnutie
Stavebné povolenie
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
VZN o miestnych daniach
Stavebné povolenie Riverside
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Oznámenie o začatí stavebného konania Riverside
Stavebné povolenie Riverside
Dodatok č.1 k VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
Zavlažovací systém fubalahového ihriska - cenová ponuka
Zavlažovací systém futbalového ihriska
Výzva na predloženie ponuky - zavlažovací systém futbalového ihriska/a>
Stavebné povolenie SPP-Distribúcia a.s.
Oznámenie o začatí stavebného konania - Riverside
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
Ozámenie o uložení zásielky 8
Oznámenie o začatí stavebného konania
Ozámenie o uložení zásielky 7
Ozámenie o uložení zásielky 6
Ozámenie o uložení zásielky 5
Ozámenie o uložení zásielky 4
Ozámenie o uložení zásielky 3
Ozámenie o uložení zásielky 2
Ozámenie o uložení zásielky 1
Rozhodnutie - káblové vedenie
Trasa vedenia
R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
Stavebné povolenie - Húšek
O z n á m e n i e o začatí stavebného konania
Rozhodnutie - SPP
Verejná vyhláška - lesy
Verejná vyhláška
Stavebné povolenie
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ
O z n á m e n i e o začatí konania na opatrenia na susednom pozemku
Verejná vyhláška - starostlivosť o lesy
Verejná vyhláška
VZN - vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov
Oznámenie o začatí stavebného konania
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2017
VZN o o miestnom poplatku za rozvoj
Rozpočet na rok 2017 - VÝDAVKY
Rozpočet na rok 2017 - PRÍJMY
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vysoká pri Morave
Monitorovacia správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 30. 6. 2016 Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu Obce Vysoká pri Morave
Návrh rozpočtu na rok 2016
VZN 2016/1
Verejná ponuka - zámer predať podiel z parcely číslo 4493
VZN 2015/1
List k VZN 2015/1
Poplatky VZN 2015/1
Vyhlásenie kandidatúry - starosta
Vyhlásenie kandidatúry - obecné zastupiteľstvo
Stavebné povolenie
Návrh zmien a doplnkov VZN č. 1/2014
Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
Cenník úhrad za služby poskytnuté obcou občanom a organizáciám
Protest prokurátora proti VZN o ochrane verejného poriadku
Protest prokurátora proti VZN o vytváraní živ. prostredia
Protest prokurátora proti VZN o poplatkoch
Protest prokurátora proti VZN o verejnej kanalizácii
VZN zo dňa 18. 11. 2013
Návrh rozpočtu na rok 2014
VZN o miestnych daniach a poplatkoch
VZN o nakladaní s KO a DSO 2013


Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška - Nafta a.s., zberný uzol
Vyvesené dňa : 18.2.2016
vyhlaska_20160215.pdf
vyhlaska_20160215_obr.jpg

Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav
Vyvesené dňa : 28.1.2016
verejna_vyhlaska.pdf

Rozhodnutie - povolenie dodatočne zmeny stavby pre dokončením
Vyvesené dňa : 29.12. 2014 do 13.01.2015
Číslo : SÚ-2014/626-81/B18/Le
Rekonštrukcia rodinného domu na parc. č. 148 a 149
626-81_1.pdf

Rozhodnutie – dodatočné povolenie – hospodárska budova
Vyvesené dňa : 29.12. 2014 do 13.01.2015
Číslo : SÚ-2013-14/248-35/A25/Le
Hospodárska budova na parc. č. 2605/16
248-35.pdf

Odstránenie stavby
Vyvesené dňa : 02.12.2014 – 18.12. 2014
Číslo : SÚ-2014/505-62/O2/LE
Odstránenie stavby rod. dom súp. č. 455
505-62.pdf

Rozhodnutie územné a stavebné povolenie v spojenom konaní
Vyvesené dňa : 13.11.2014 – 28.11. 2014
Číslo : SÚ-2014/580-77/A21/Le
Vysoká pri Morave , VN, NN, TS – líniová stavba
580-77.pdf

Začatie konania o dodatočnom stavebnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením
Vyvesené dňa : 12.11. 2014 do 27.11.2014
Číslo : SÚ-2014/626-81/Le
Miestne zisťovanie 10.12. 2014 o 10:30 hod. na mieste stavby
626-81.pdf

Rozhodnutie - územné a stavebné povolenie v spojenom konaní
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.